Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τον Δήμο Σίφνου και έχει αρμοδιότητες στα νησιά Σίφνου και Κιμώλου.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των Δήμων Σίφνου και Κιμώλου εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.